Suhtume sinu isikuandmete kaitsmisesse tõsiselt!

Me töötleme sinu isikuandmeid ja oleme sellega seoses kasutusele võtnud privaatsuseeskirjad, mis annavad sulle teada, kuidas andmeid töötleme. Sinu isikuandmete kaitsmiseks parimal võimalikul viisil, hindame regulaarselt, kui suur on risk, et meie andmetöötlus võib sinu põhiõigusi negatiivselt mõjutada. Eriti pöörame tähelepanu potentsiaalse diskrimineerimise riskile, identiteedivargusele või finantskahju ohule, mainekahjule või isikuandmete lekkimise ohule. Sellistel juhtudel sõltuvad tehtavad otsused meie võimekusest töödelda tundlikke isikuandmeid, biomeetrilisi andmeid või sinuga seotud kriminaalkuritegude andmeid.

Sinu puutumatuse kaitsmiseks analüüsime andmetöötluse tagajärgi. See analüüs viiakse läbi enne kui asume sinu isikuandmeid töötlema.

My Best Book ApS on vastutav andmetöötleja ning me tagame, et sinu isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele.

Kontaktandmed

My Best Book ApS on vastutav andmetöötleja ning me tagame,et sinu isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele.

Kontakt: My Best Book ApS;

Aadress: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N, Taani;

VAT: 36088966 

E-post: contact@mybestbook.com 

Veebileht: www.mybestbook.ee

Tagame andmete õiglase ja läbipaistva töötlemise

Kui soovime, et esitaksid meile oma isikuandmed, siis anname teada, milliseid andmeid me täpselt analüüsime ja mis eesmärgil. Sellest anname teada sinu isikuandmete kogumise ajal. Me ei kogu sinu kohta andmeid teistest allikatest.


Isikuandmete käsitlemine

Kasutame järgmist tüüpi isikuandmeid 

Kasutame sinu isikuandmeid oma teenuse parandamiseks ning oma toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks ning sinuga suhtlemiseks. 

Nende andmete hulka kuulub: 

Tundlikud andmed – kasutatakse toodete isikupärastamiseks. 

Huvide ja hobide kohta käivad andmed – kasutatakse asjakohase ja huvitava sisuloome näitamiseks. 

Internetis liikumise andmed – vajalikud selleks, et välja uurida, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. 

Tehinguandmed – kasutatakse sinu tellimuse töötlemiseks. 

Võrguseadmete unikaalsed IP numbrid – kasutatakse selleks, et ennetada kuritarvitamist ja rikkumisi ning ebaseaduslikku käitumist. 

Me ei koonda sinu andmeid.

Me kogume ja säilitame sinu andmeid kindlal eesmärgil

Kogume ja säilitame sinu andmeid kindlal eesmärgil või muudel seaduspärastel ärilistel eesmärkidel. 

Teeme seda, kui: 

Töötleme sinu tellimust ja osutame oma teenust. 

Pakume sulle soovitud tooteid ja teenuseid. Täiustame oma tooteid ja teenuseid. 

Haldame sinu ja meie vahelist suhtlust. 

Järgime õigusaktides sätestatud nõudeid. 

Vajadusel võime kasutada sinu isikuandmeid ka muul eesmärgil, kui need kogusime. Kui sa ei ole selle uue kasutamise viisi jaoks nõusolekut andnud, siis kontrollime, kas sinu isikuandmete kogumise algne eesmärk ühildub meie uue eesmärgiga. Näiteks hindame sinu isikuandmete pärinemise allikaid ja seda, kas peame kasutama üldisi või tundlikke andmeid. Samuti hindame, kas andmete kasutamise uuel eesmärgil on sinu tegevusvabaduse jaoks negatiivsed tagajärjed.

Töötleme üksnes asjakohaseid isikuandmeid

Töötleme üksnes neid sinu kohta käivaid andmeid, mis on eelnevalt määratletud eesmärkidega seoses asjakohased ja piisavad. Eesmärk määrab, mis tüüpi isikuandmed on meie jaoks asjakohased. Sama kehtib ka isikuandmete kasutamise ulatuse kohta. Näiteks me ei kasuta kunagi rohkem andmeid, kui kindla eesmärgi jaoks vajame. 

Enne sinu isikuandmete töötlemist uurime, kas meil on võimalik sinu kohta käivate andmete hulka minimeerida. Samuti kontrollime, kas osasid meie kasutatud andmetüüpe saab töödelda ka anonüümselt või pseudonüümi alt esitatavate andmetena. Teeme seda, kui see ei mõjuta negatiivselt meie kohustuste täitmist või sulle pakutud teenust.

Töötleme üksnes vajalikke isikuandmeid

Me kogume, töötleme ja talletame isikuandmeid üksnes selleks, et täita kavandatud eesmärke. Lisaks sellele võib määrata seadus, mis tüüpi andmeid peame oma äritegevusega seoses koguma ja talletama. Samuti võib töödeldud isikuandmete tüüp ja ulatus osutuda vajalikuks, et täita lepingulisi tingimusi või muid õiguslikke kohustusi. Tahame olla veendunud, et töötleme üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie konkreetsete eesmärkide täitmiseks. Seega koguvad meie IT-süsteemid üksnes vajalikul hulgal andmeid. Samuti on automaatselt tagatud, et kogutud andmete ulatus ei ole ebavajalikult lai ning talletamise aeg on piisavalt lühike. Selleks, et takistada loata juurdepääs sinu isikuandmetele, kasutame üksnes lahendusi, mis tagavad automaatselt, et sinu andmed oleks kättesaadavad üksnes asjaomastele töötajatele. Samuti on tagatud, et andmetele pääseb ligi üksnes piiratud hulk inimesi.

Kontrollime ja uuendame sinu isikuandmeid

Kinnitame, et sinu isikuandmed, mida töötleme, ei ole ebatäpsed või eksitavad. Samuti uuendame sinu isikuandmeid pidevalt. Kuna meie teenus sõltub asjaolust, et sinu isikuandmed on alati õiged ja uuendatud, siis palume sul andmeid aeg-ajalt uuendada. Muudatuste tegemisest meile teada andmiseks saad kasutada üleval pool välja toodud kontaktandmeid. 

Selleks, et tagada sinu isikuandmete kvaliteet, oleme kasutusele võtnud ettevõttesisesed eeskirjad ning paika pannud sinu isikuandmete kontrollimise ja uuendamise protseduurid. Kustutame sinu isikuandmed, kui need pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid kogusime, töötlesime ja talletasime.

Kustutame sinu isikuandmed, kui need pole enam vajalikud

Kustutame sinu isikuandmed, kui need pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid kogusime, töötlesime ja talletasime.

Enne sinu isikuandmete töötlema asumist küsime selleks sinu nõusolekut

Enne sinu andmete töötlema asumist eespool kirjeldatud eesmärkidel, küsime selleks sinu nõusolekut. Välja arvatud juhul, kui meil on selleks õiguslik alus. Sellistel juhtudel anname sulle teada nii meie õiguslikust alusest, kui ka sinu isikuandmete töötlemise õigustatud huvidest. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja sul on õigus see igal ajal tagasi võtta. Sellise soovi korral võta meiega ühendust. 

Kui soovime sinu isikuandmeid kasutada muudel eesmärkidel, kui algselt määratud eesmärk, siis anname sulle uuest eesmärgist teada ja küsime enne andmete kasutamist sinu nõusolekut. Kui meil on andmete uueks kasutamiseks teistsugune õiguslik alus, siis anname sulle ka sellest teada.

Me ei avalikusta sinu isikuandmeid sinult nõusolekut küsimata

Kui jagame sinu isikuandmeid oma partneritega, sealhulgas turunduslikul eesmärgil, siis küsime selleks sinu nõusolekut ja teavitame sind andmete kasutamise eesmärgist. Sul on õigus sellisest avalikustamisest igal ajal keelduda. Me ei küsi sinu nõusolekut, kui oleme sinu isikuandmete avalikustamiseks seaduslikult kohustatud, näiteks kui peame võimuorganitele aru andma. 

Enne kui jagame sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, küsime selleks sinu nõusolekut. Kui edastame sinu isikuandmed kolmandatest riikidest partneritele, siis veendume, et nende isikuandmete kaitsmise tase vastaks selles eeskirjas määratud nõuetele, kooskõlas kohaldatava seadusega. Muu hulgas esitame nõuded seoses andmete kasutamise ja turvalisusega ning sinu õiguste täitmisega, näiteks õigus olla vastu profileerimisele ja esitada kaebus teabevoliniku büroole.


Turvalisus

Me kaitseme sinu isikuandmeid ja meil on andmete turvalisuse sise-eeskirjad

Me kaitseme sinu isikuandmeid ja meil on andmete turvalisuse sise-eeskirjad. Me oleme vastu võtnud andmete turvalisuse sise-eeskirjad, mis sisaldavad juhiseid ja meetmeid, et kaitsta sinu isikuandmeid hävitamise, kadumise või muutmise eest, volitamata avaldamise ja volitamata juurdepääsu või volitamata isikute juurdepääsu eest. Oleme kehtestanud juurdepääsuõiguste andmise korra töötajatele, kes töötlevad tundlikke isikuandmeid ning isiklike huvide ja hobide kohta käivaid andmeid. Me kontrollime logimiste ja seire kaudu nende tegelikku juurdepääsu. Isikuandmete kadumise vältimiseks varundame andmekogusid pidevalt. Samuti kasutame andmete konfidentsiaalsuse ja autentsuse tagamiseks krüpteerimist.

Turvanõuete rikkumise korral, mille tulemusena kasvab diskrimineerimise, identiteedivarguse, majandusliku kahju, maine kaotuse või muude märkimisväärsete ebamugavuste oht, anname sulle sellest teada esimesel võimalusel ning teavitame ka politseid.

Andmeesitajad

Oma toodete tarnimiseks vahetame andmeid järgnevate volitatud andmetöötlejatega.

Küpsiste kasutamine

Küpsiste eesmärk ja asjakohasus

Kasutame küpsiseid sinu ja su seadmete tuvastamiseks, veebis käitumise jälgimiseks, oma veebilehe optimeerimiseks, sinu profileerimiseks ning selleks, et pakkuda sulle nii meie endi, kui ka kolmandate osapoolte sihipäraseid reklaame.

Mis on küpsised?

Küpsiste kohta saad täpsemat teavet siit: Vikipeedia: küpsis

Kolmandate osapoolte küpsised

Meie veebileht kasutab järgnevate teenuste jälgimisrakendusi: Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads ja Facebook. Viimane rakendab samuti küpsiseid ning võib sinu andmeid talletada ja neile ligi pääseda ja neid meiega jagada ning kuvada sotsiaalmeedias (Google´is ja Facebookis) sihipäraseid reklaame. Turundusega seoses võidakse kasutada sotsiaalmeedia sisu, nagu Google´i ja Facebooki toodetud sisuloome. Sellele sotsiaalmeedia sisule reageerides jälgivad sinu käitumist kolmandad osapooled ning sotsiaalmeedia võib need andmed sinu profiilile lisada. Selline tegevus ei sõltu meist ning on sinu ja sotsiaalmeedia vaheline.

Küpsistest loobumine

Kui sa ei soovi, et sinu kohta andmeid kogume ja talletame, võid interneti brauseri sätetes küpsised välja lülitada. Välja lülitamise viis sõltub sellest, millist brauserit kasutada.

Sinu õigused

Sul on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda

Sul on õigus oma isikuandmetele ligi pääseda. Sul on õigus igal ajal teada, milliseid sinu kohta käivaid andmeid töötleme, kust need pärinevad, ja milleks neid kasutame. Samuti on sul õigus teada, kui kaua sinu isikuandmeid talletame ja kellele neid edastame, nii Eestis, kui ka välismaal. Soovi korral võime esitada sulle andmed, mida sinu kohta töötleme. Siiski võib teiste isikute privaatsuse, ärisaladuste ja intellektuaalomandiõiguste huvides olla ligipääs keelatud. Andmete edastamist saad taotleda siin: Taotle oma andmete edastamist.

Sul on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist

Kui arvad, et isikuandmed, mida sinu kohta töötleme, on ebatäpsed, on sul õigus nõuda nende parandamist. Võta meiega ühendust ja anna teada, millised need ebatäpsused on ja kuidas neid parandada. Kui taotlete isikuandmete parandamist, siis kontrollime, kas selleks vajalikud tingimused on täidetud, ja kui on, siis viime muudatused sisse esimesel võimalusel.

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja anonüümseks muutmist

Sul on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete kustutamist ja anonüümseks muutmist seadusega lubatud ulatuses. Taotle oma isikuandmete kustutamist/anonüümseks muutmist. Palun pane tähele, et vastavalt õigusaktile on meil kohustus talletada mõningaid andmeid kuni 5 aastat. Sealhulgas ka arveid.

Sul on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele

Sul on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele. Samuti võid olla vastu oma andmete avaldamisele turunduslikel eesmärkidel. Vastuväite esitamiseks võid kasutada lehekülje ülaosas olevaid kontaktandmeid. Kui sinu vastuväide on õigustatud, siis tagame, et sinu andmete töötlemine peatatakse. Sul on õigus saada koopia meile edastatud isikuandmetest ja andmetest, mille oleme sinu kohta kogunud teistest allikatest, vastavalt sinu nõusolekule. Samuti võid saada koopia oma andmetest, kui töötleme sinu andmeid osana lepingust, mille üks osapooli sa oled. Samuti on sul õigus edastada need isikuandmed mõnele teisele teenusepakkujale. Kui soovid kasutada oma isikuandmete ülekantavuse õigust, siis saadame sulle isikuandmed üldkasutatavas vormingus. Kui soovid oma andmetele ligi pääseda, lasta need parandada või kustutada või olla vastu nende töötlemisele, siis uurime, kas see on võimalik ning vastame su päringule esimesel võimalusel ning mitte hiljemalt kui kuu aega pärast päringu saamist..

Kaebused

Kui tunned, et me ei täida oma lepingulisi kohustusi, võta ühendust meie vastutava andmetöötlejaga aadressil dpo@mybestbook.com. Kui tunned seejärel jätkuvalt, et me ei täida oma lepingulisi kohustusi, võid oma kaebuse esitada ka andmekaitse inspektsioonile, külastades veebilehte https://www.aki.ee/et.